Thông báo:

Hệ thống Dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội
chuyển đổi tên miền từ http://dvc.hanoi.vfa.gov.vn sang địa chỉ mới http://ccatvstp.hanoi.gov.vn/dvc. Trân trọng!